9 maart hawwe wy wer de jierlikse “Himmeldei”hâlden yn ús doarp,
hjir in pear foto’s fan de bern en âlders dy meiholpen hawwe.