Gebruiksplan

Kerkgebouw

De Tsjerke

Kerkbuurt 23 te Suwâld

 

 

Gemeente:               Protestantse Gemeente Suwâld

Betreft gebouw:        De Tsjerke – Kerkbuurt 23 te Suwâld

Versie:                    0.95

Datum:                    13 augustus 2020

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen.

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.

versie 0.95 (13 augustus 2020)

Inhoud

 

 1. Doel en functie gebruiksplan 3

1.1       Doelstelling in het algemeen   3

1.2       Functies van dit gebruiksplan   3

1.3       Aantal bezoekers   3

1.4       Algemene afspraken   3

 1. Gebruik kerkgebouw 4

2.1       Meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag   4

2.1.1        Aanvangstijden voor de dienst  4

2.2       Gebruik kerkzalen   4

2.2.1        Plaatsing in de kerkzaal 4

2.2.2        Capaciteit in een anderhalvemeter-situatie   4

2.2.3        Normale capaciteit en aangepaste capaciteit  4

 1. Concrete uitwerking 4

3.1       Gerelateerd aan het gebouw    4

3.1.1        Routing   4

3.1.2        Gebruik van kerkpad en hal 5

3.1.3        Garderobe   5

3.1.4        Parkeren   5

3.1.5        Toiletgebruik   5

3.1.6        Reinigen en ventileren   5

3.2       Gerelateerd aan de samenkomst  5

3.2.1        Gebruik van de sacramenten   5

3.2.2        Zang en muziek   5

3.2.3        Collecteren   6

3.2.4        Koffiedrinken en ontmoeting   6

3.2.5        Kinderoppas en kinderwerk   6

3.3       Uitnodigingsbeleid en registratie   6

3.3.1        Ouderen en kwetsbare mensen   7

3.4       Taakomschrijvingen   7

3.4.1        Coördinatoren   7

3.4.2        Kerkenraad en voorganger  7

3.4.3        Techniek   7

3.5       Tijdschema   7

 1. Besluitvorming en communicatie 8

4.1       Besluitvorming   8

4.2       Communicatie   8

 

1.      Doel en functie gebruiksplan

1.1     Doelstelling in het algemeen

Met dit gebruiksplan willen we:

 • bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus. Als kerk willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen;
 • bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;
 • volop kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan.

 

1.2     Functies van dit gebruiksplan

 1. We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde controlefase van de coronacrisis;
 2. De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;
 3. Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen en buiten onze gemeente;
 4. Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio.

1.3     Aantal bezoekers

 • Vanaf 1 juli 2020 mag er een onbeperkt aantal mensen aanwezig zijn bij kerkdiensten mits de 1,5 meter onderling gehandhaafd wordt. Triage (mensen van te voren vragen of ze symptomen van covid-19 vertonen) is verplicht bij meer dan 100 mensen binnen en meer dan 250 mensen buiten.

 

1.4     Algemene afspraken

Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van onze doelstelling:

 • anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
 • mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
 • de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;
 • op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig actualiseren.

 

 

2.      Gebruik kerkgebouw

2.1     Meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag

In het kerkgebouw wordt zondags alleen een ochtenddienst gehouden.

 

2.1.1     Aanvangstijden voor de dienst

In de regel vangt de dienst ’s-ochtends aan om 9.30 uur. Eens per twee maanden vangt de dienst aan om 11.00 uur. De deuren van de kerk gaan een half voor aanvang van de kerkdienst open.

 

2.2     Gebruik kerkzalen

2.2.1     Plaatsing in de kerkzaal

De kerk heeft aan weerszijden van het gangpad 13 vaste banken. Per bank is een zitplaats is voor 4 volwassen personen.

Voor in de kerk zijn aan weerszijden van het gangpad 2 rijen met elk 4 stoelen.

In het “vierkant” staan aan beide kanten 8 stoelen en tegen de muur is een vaste bank met ongeveer 9 zitplaatsen voor volwassenen.

 

2.2.2     Capaciteit in een anderhalvemeter-situatie

Om de anderhalve meter afstand in acht te nemen wordt er voor gekozen om de vaste banken steeds “om-en-om”  te gebruiken en om bij de banken die in gebruik zijn steeds een zitplaats aan het begin en aan het einde van de bank te gebruiken.

Voor een kerkdienst worden maximaal 30 bezoekers uitgenodigd. Met de voorganger, ambtsdragers, kosters, organist, bediener beamer, leiding Bernetsjerke wordt het maximum aantal bereikt om de anderhalve meter afstand in acht te nemen.

 

2.2.3     Normale capaciteit en aangepaste capaciteit

Zaal Normaal gebruik Aangepast gebruik per 1 juli  
Kerkzaal Kerkdiensten

154 zitplaatsen

40 zitplaatsen op 1,5 meter onderlinge afstand  
Consistorie Kerkenraad voor de dienst

3 personen (voorganger, ouderling, diaken)

Kerkenraad voor de dienst

3 personen (voorganger, ouderling, diaken)

 
Gebouwtsje
(zaal 2)
Bernetsjerke

15 kinderen en 2 leiders

Bernetsjerke

15 kinderen en 2 leiders

 

 

3.      Concrete uitwerking  

3.1     Gerelateerd aan het gebouw

3.1.1     Routing

binnenkomst van kerk en kerkzaal

 • De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven aan te raken.
 • Het desinfecterende middel, waarmee iedere bezoeker verplicht zijn/haar handen dient te ontsmetten, staat in de hal van de kerk aan de linkerkant
 • Van de garderobe kan in verband met de beperkte ruimte geen gebruik worden gemaakt.
 • Bij de erediensten zijn steeds twee kosters aanwezig. De kosters treden op als coördinatoren. Eén van de aanwezige kosters wijst de bezoekers een zitplaats toe.

verlaten van de kerk

 • Aan het einde van de dienst verlaten als eerste de mensen die achter in de kerk zitten de kerk.
 • De koster begeleidt het proces van het verlaten van de kerk en voorkomt dat er sprake is van opstopping.
 • Verzocht wordt om niet buiten met elkaar te blijven praten.
 • De predikant en de dienstdoende ambtsdragers verlaten als laatsten de kerk.

 

3.1.2     Gebruik van kerkpad en hal

Op het kerkpad en in de hal wordt anderhalve meter afstand gehouden.

 

3.1.3     Garderobe

Van de garderobe wordt in verband met de beperkte ruimte geen gebruik gemaakt.

 

3.1.4     Parkeren

Het parkeren gebeurt op de openbare weg. Gevraagd wordt om ook daar niet met elkaar te blijven praten.

 

3.1.5     Toiletgebruik

Van het toilet wordt in principe geen gebruik gemaakt, in ieder geval tot een minimum beperkt. Er zullen hygiënedoekjes ter beschikking worden gesteld voor de deurklinken en toiletbrillen.

 

3.1.6     Reinigen en ventileren

Na het gebruik van de zalen (kerkzaal, consistorie en Gebouwtsje) worden deze grondig gereinigd. Met de schoonmakers van de zalen zal worden doorgesproken of er aanvullende reiniging noodzakelijk is.

De zalen beschikken niet over mechanische ventilatie. Vóór en na gebruik zal zoveel geventileerd worden door de deuren te openen.

3.2     Gerelateerd aan de samenkomst

3.2.1     Gebruik van de sacramenten

Avondmaal

(nader in te vullen)

Beschrijf welke keuzes uw gemeente maakt rond de viering van het Heilig Avondmaal. Hoe richt u het avondmaal in met cupjes? Hoe werkt het klaarzetten op een tafel? Welke hygiënemaatregelen zijn er bij het inschenken en het snijden van het brood?

 

Doop

Met betrekking tot de doop zal door de kerkenraad een verantwoorde keuze worden gemaakt als de doop wordt aangevraagd.

 

Zegenen

Bij het zegenen (bijvoorbeeld bij bevestiging ambtsdragers) is de anderhalve meter afstand tussen mensen leidend.

 

3.2.2     Zang en muziek

Sinds 1 juli is zang als onderdeel van godsdienst- en levensovertuiging weer toegestaan, mits de RIVM-richtlijnen worden opgevolgd.

 

De kerkenraad heeft besloten om op dit moment niet te kiezen voor uitbundige samenzang. Wel wordt de mogelijkheid gegeven tot voorzichtig meezingen/neuriën.

 

De liederen worden zoveel als mogelijk getoond en beluisterd via de beamer.

Voor die dienst is er orgelspel. Ook kan er gekozen worden voor orgelspel na de verkondiging. Bij het verlaten van de kerk is er eveneens orgelspel.

 

3.2.3     Collecteren

Het gebruik van doorgeefzakken en lange collectestokken is niet mogelijk.

 

De ”tijdens de dienst collecte” vindt plaats door gebruik te maken van een collecteschaal bij het verlaten van de kerk.

Op de Sneinspetiele wordt het doel van de collecte en de gegevens voor het overmaken via de bank ook vermeld, zodat men ook op deze wijze kan deelnemen aan de collecte.

 

Ook de “deurcollecte” vindt plaats door gebruik te maken van een collecteschaal.

 

De doelen van de collectes worden, om verwarring te voorkomen, duidelijk aangegeven.

 

De collectegelden worden op de gebruikelijke wijze afgedragen, waarbij de hygiënevoorschriften (o.a. handschoenen) in acht worden genomen. De collecteschalen worden na gebruik schoongemaakt.

 

3.2.4     Koffiedrinken en ontmoeting

“Kerk-andersom” kan niet in de kerk plaatsvinden. Gekeken wordt naar de mogelijkheden om, met inachtneming van de RIVM-maatregelen, koffie te drinken met elkaar.

 

3.2.5     Kinderoppas en kinderwerk

Voor de Bernetsjerke wordt aangesloten bij de richtlijnen die gelden voor het basisonderwijs. Kinderen in de Bernetsjerke hoeven daarom onderling geen anderhalve meter afstand te houden. Ook hoeven de kinderen geen anderhalve meter afstand te houden van de leiding van de Bernetsjerke. De leiding moet onderling wel de afstand van anderhalve meter bewaren.

De kinderen van de Bernetsjerke komen meteen bijeen in het Gebouwtsje en gaan eerst niet mee naar de kerk.

Er wordt door de leiding op een lijst bijgehouden welke kinderen de Bernetsjerke hebben bezocht. De lijst wordt bewaard in een ordner die in de consistorie ligt. Dit om bij een geconstateerde besmetting bron- en contactonderzoek uit te kunnen voeren

 

3.3     Uitnodigingsbeleid en registratie

Mensen moeten zich aanmelden voor het bijwonen van de kerkdienst. Dat kan bij de voor die zondag dienstdoende ouderling tot zaterdag 18.00 uur.

Aanmelden kan: mondeling, telefonisch, whatsapp, sms, mail.

De gegevens van de dienstdoende ouderling worden afgedrukt in het kerkblad en in de Sneinspetiele van de voorafgaande zondag.

In de uitnodiging worden de coronavragen gesteld.

 • Heeft u klachten die te maken kunnen hebben met het coronavirus (COVID-19) (neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts)?
 • Heeft u contact gehad met iemand met een (verdachte) besmetting met het coronavirus?
 • Bent u de afgelopen 14 dagen in een land geweest met een oranje of rood reisadvies of was u buiten Europa?

Er worden maximaal 30 mensen uitgenodigd.

 

De dienstdoende ouderling geeft de mensen die zich hebben aangemeld door aan de koster/coördinator. De koster/coördinator vinkt de mensen af die de kerkdienst bezoeken. Met betrekking tot de mensen die de kerkdienst willen bezoeken, maar zich niet hebben aangemeld, bekijkt de koster/coördinator of er een plaats beschikbaar is en registreert ook hun namen op de bezoekerslijst.

 

De lijst met mensen die de kerkdienst en de Bernetsjerke hebben bezocht wordt bewaard in een ordner die in de consistorie ligt. Dit om bij een geconstateerde besmetting bron- en contactonderzoek uit te kunnen voeren.

 

3.3.1     Ouderen en kwetsbare mensen

Mensen die ouder zijn dan 70 jaar hebben een verhoogd risico om ernstig ziek te worden van het coronavirus. Dit geldt nog sterker voor ouderen die minder zelfredzaam zijn, dan voor vitale ouderen. Ook mensen met een onderliggende aandoening lopen een groter risico.

Het is voor ouderen en kwetsbare mensen extra belangrijk de basisregels goed op te volgen, zoals anderhalve meter afstand houden. Als kwetsbare mensen of ouderen verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid hebben, dan is het beter de fysieke kerkdienst niet bij te wonen.

 

3.4     Taakomschrijvingen

3.4.1     Coördinatoren

De kosters vervullen de rol van coördinator. Zij staan in de hal van de kerk en begeleiden de bezoekers naar hun zitplaats. Bij het verlaten van de kerk coördineren zij het ordentelijk verlaten van de kerk.

De coördinatoren zijn herkenbaar aan een badge.

 

3.4.2     Kerkenraad en voorganger

Namens de kerkenraad zijn, naast de voorganger, twee dienstdoende ambtsdragers (een diaken en een ouderling) aanwezig tijdens de kerkdienst.

In de consistorie vindt geen handdruk voor en na de dienst plaats. In de kerk wordt de handdruk vervangen door een hoofdknik.

 

3.4.3     Techniek

De beamer wordt op de gebruikelijke manier door de persoon van het beamteam bediend. Na afloop van de dienst worden de laptop en de afstandsbedieningen gereinigd door de bediener van de beamer.

De orgeltoetsen en –registers worden na afloop van de kerkdienst gereinigd door de organist.

Het gebruik van de lessenaar door meerdere personen wordt zoveel mogelijk voorkomen. Als dit toch dient plaats te vinden vindt tussentijdse reiniging plaats door de dienstdoende diaken.

 

3.5     Tijdschema

wanneer wat wie
  zaterdag  
middag/avond deuren in de kerk staan minimaal een uur open om te ventileren koster
  zondag  
zondag 8:30 deuren van het gebouw open om te

ventileren

koster
  toiletten en deurklinken reinigen  
9:00 kosters/coördinatoren aanwezig

(ontsmettingsmateriaal klaarzetten)

kosters/coördinatoren
9:10 beamteam aanwezig  
9:30 aanvang dienst  
10:45 afsluiting dienst  
  ventileren  
  Reinigen laptop/afstandsbedieningen/orgel beamteam / organist
woensdag reinigen:

– stoelen/banken en tafels

– toiletten en deurklinken

 

 

Besluitvorming en communicatie

3.6     Besluitvorming

Dit gebruiksplan wordt, na consultatie van de volledige Kerkenraad, vastgesteld door de Kleine Kerkenraad in haar vergadering van 14 september 2020.

 

3.7     Communicatie

De essentie van het gebruikersplan zal met de leden van de gemeente worden gecommuniceerd door plaatsing van een artikel in het kerkblad van september 2020 en de Sneinspetiele.

In de boodschap zal in ieder geval aandacht zijn voor:

 • Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 • Volg de aanwijzingen op van coördinatoren.
 • Geen ontmoeting en consumptie na afloop.
 • Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.